Skip to Main Content »

Search Site
 

הסכם קבלת שירותים (SLA)

בין: אורות טכנולוגיות
(להלן: "החברה") מצד אחד
ובין:
שוכר השירות
(להלן: "הלקוח") מצד שני

הואיל והחברה מספקת שירותי אינטרנט,
והואיל והלקוח שוכר שירותי אינטרנט מן החברה,
והואיל וקבלת שירותי אינטרנט מן החברה מותנית בהסכמה לאמור להלן,

אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

בהצטרפות ללקוחות החברה, ועם קבלת שירותיה, כל הלקוחות מסכימים עם תנאי השימוש של אורות טכנולוגיות. תנאי השימוש נועדו על מנת לוודא שימוש נאות בשירותים אותם מקצה החברה ללקוחותיה, ועל מנת לוודא שימוש נאות ברשת האינטרנט כלפי לקוחות החברה ובכלל, תוך כדי מתן תשומת לב לדרישות סביבת המערכות של החברה.

תנאי השרות, התניות ומדיניות השימוש הסביר

החברה מציעה שירותי אחסון ורישום שמות מתחם, שירותי עיצוב והקמת אתרי אינטרנט. לחברה אחריות משפטית ומוסרית מסוימת במה שנוגע לשימוש בשרת ובציוד הקשורים באספקת שירותים אלה. מדיניות החברה היא לשמש כספק נוכחות באינטרנט. לחברה שיקולים מוסריים מוגדרים בנוגע לשימוש במחשביה, כמפורט להלן. החברה שומרת על הזכות להשעות או לבטל את הגישה של לקוח לחלק או לכל שירותי החברה במקרה של שימוש לרעה בחשבון הלקוח, לפי שיקול הדעת של החברה.

עיקרי מדיניות השימוש הסביר

שימוש לרעה בשרת

כל ניסיון לפגוע בפעולה של השרת, בשרת עצמו או באתר הלקוח מלקוחות אורות טכנולוגיות אסורים בהחלט.

שימוש לא מורשה בחשבונות או במחשבים של אחרים

החברה תגיב בחומרה לכל ניסיון להשתמש בחשבון לקוח או בשרת ללא רשות הבעלים. ניסיונות אלה כוללים "הונאות אינטרנט" (הונאת משתמשים כך שיגלו את סיסמאותיהם), גניבת סיסמאות, סריקה אחר פרצות אבטחה, וכו'. כל שימוש לא מורשה בחשבון לקוח או בשרת על ידי לקוח של אורות טכנולוגיות, גם אם החשבון או השרת המותקף אינם שייכים לאורות טכנולוגיות באופן ישיר, יביא לנקיטת אמצעים נגד התוקף. בין האמצעים האפשריים: אזהרה, השעיה או ביטול חשבון לקוח, ותביעה פלילית או אזרחית, בהתאם לחומרת התקיפה.

תעבורה חודשית של נתונים (Bandwidth)

לקוחות אורות טכנולוגיות זכאים לתעבורה מוגבלת בהתאם לנפח החבילה שהוזמנה. החברה תחייב כל לקוח שיעבור את הגבול ובהתאם למופיע בסעיף זה. מחיר רוחב פס נוסף לחודש -1.00 דולר ארה"ב לכל 1GB נוספים.

חברת אורות טכנולוגיות היא הבורר היחיד שיקבע מה ייחשב להפרה של סעיף זה.

פרסומות מסחריות דרך E-mail

לא תמיד שרתים של אורות טכנולוגיות הם כתובת המקור, גורם הביניים או היעד להפצת דואר "זבל" או "הפצצות דואל". ייתכן שגם הדומיין שלך אינו מוזכר כמקור, גורם הביניים או הכתובת למענה בתכתובות מהסוג הנזכר לעיל. אין לפרסם ב-E-mail אתרים בשרתים אחרים, שבתוכם נמצאים קישורים לדומיין מסוים בשרתים שלנו. כל הודעת דואר אלקטרונית המופצת ללא בקשת הנמען במסגרות של קבוצות דיון ודואר אלקטרוני תיחשב על ידי החברה לדואר "זבל". החברה תפנה לכל לקוח שיתברר כי הפיץ דואר "זבל" בניסיון ליישב את העניין. במקרים חמורים שמורה לנו הזכות להשבית את חשבון הלקוח באופן מיידי וללא התראה, עד ליישוב העניין. אנו שומרים על הזכות לסרב או לבטל שירותים למפיצי דואר "זבל" מוכרים, וכן שמורה לנו הזכות להגדיר מה ייחשב להפרת מדיניות זו.

הפרת האמור בסעיף זה תביא לניתוק מיידי של השירותים, ללא החזר כספי.

חדרי שיחות בזמן אמת (Chat)

לקוחות החברה מורשים להקים חדרי chat משלהם רק לאחר שקיבלו את אישור צוות התמיכה של החברה. יחד עם זאת אין מגבלה כלשהי להטמיע שירותי צ'אט אונליין כשירות חיצוני המופעל על ידי סקריפט.

תוכניות להרצה ברקע (Scripts)

החברה עשויה להרשות הרצה רציפה של תוכניות ברקע. כל מקרה כזה יידון לגופו של עניין ויחול עליו תשלום מיוחד בהתאם לניצול משאבי המערכת והיקף התחזוקה הנדרשת לצורך תפעולו. לקוח שיש בחשבונו סקריפט EXE או CGI המנצלים באופן שוטף ורציף מעל %15 ממשאבי המערכת של השרת יתבקש להסירו באופן מידי. אם לא יינקטו פעולות מתאימות מצד הלקוח, החברה תשבית את חשבון הלקוח.

IRC

החברה אינה מרשה הפעלה של IRC או IRC bots בשרתיה.

מדיניות תשלום עבור שירותי אחסון

פתיחת חשבון לקוח נעשית על בסיס תשלום מראש. הלקוח ישא באחריות לכל סכום שהוא חייב בגין חשבונו מעת שנפתח ועד שהלקוח יעביר לחברת אורות טכנולוגיות הודעה בכתב על רצונו לסיים את השירותים ולפני מועד החידוש. במקרה של ביטול במהלך מחזור החיוב לא יוחזרו דמי ההתקנה שניתנו בחינם ו/או שם הדומיין שניתן במתנה במבצע. כמו כן לא יינתן שרות מכל סוג עד לקבלת התשלום עבורו בכרטיס אשראי או בכל אמצעי תשלום אחר המקובל על ידי החברה. מועד החידוש יחול בתחילת כל חודש בו מתחדש השרות. אורות טכנולוגיות תשלח חשבונית לתשלום עבור שירותי האחסון בתחילת מחזור החודשי של השירות. על הלקוח לשלם את החשבונית תוך 7 ימים קלנדריים. בתום 7 ימים קלנדריים, במידה ולא שולם החשבון עבור שירותי האחסון החברה תשהה את חשבון הלקוח למשך 30 ימים קלנדריים. בתום תקופת ההשהיה, במידה ולא שולם החשבון, יימחק חשבון הלקוח משרתי החברה לאלתר. אי תשלום החשבון בזמן יגרור עלויות שחזור בגובה של 30% מעלות האחסון החודשית. החברה שומרת על הזכות להכניס שינויים במחירים בכל עת.

מדיניות תשלום עבור שמות מתחם (דומיין) ורשיונות אבטחה SSL

עלות הרישום של שם מתחם (דומיין) חדש היא כמופיע במחירון שבאתר החברה וחידושו באחריותו הבלבדית של בעל הדומיין.
רישום שם המתחם נעשה לתקופה של שנה בלבד. בתום השנה תשלח ללקוח הודעה על חידוש של שם המתחם לתקופה של שנה נוספת. אין החזר כספי על דמי רישום שם דומיין.
בכל מקרה של העברת שם דומיין לרשם דומיין אחר יגבה שכר טרחה חד פעמי ובהתאם לשיקול דעתה של החברה.
במקרים חריגים ועל פי שיקול דעתה של החברה תחדש אורות טכנולוגיות שמות דומיין במידה ואי חידושם ע"י הלקוח עצמו יסב לו נזק גדול יותר במידה והשם ימחק או ייתפס ע"י גורם אחר.

עלות הרישום של רשיון אבטחה SSL חדש היא כמופיע במחירון שבאתר החברה וחידושו באחריותו הבלבדית של הלקוח.
רישום רשיון אבטחה SSL נעשה לתקופה של שנה בלבד. בתום השנה תשלח ללקוח הודעה על חידוש של רשיון אבטחה לתקופה של שנה נוספת. אין החזר כספי על דמי רישום של רשיון אבטחה בגין ניצול חלקי של הרשיון.

ביטול

החברה שומרת על הזכות לבטל את שירותיה ללקוח בכל עת. החלק היחסי של כל התשלומים ששולמו מראש יוחזר ללקוח במקרה שהחברה תממש את זכות הביטול המוקנית לה. הלקוח ישא בכל הוצאה מיוחדת שתיגרם לחברה כתוצאה מהפרה של מדיניות החברה על ידי הלקוח (לרבות העברה, מקום, וכו').

הלקוח רשאי לבטל את שירותי האחסון בכל עת. הלקוח יעביר לחברת אורות טכנולוגיות הודעה בכתב על רצונו לסיים את השירותים לא פחות מ-7 ימים קלנדריים לפני מועד החידוש. במקרה של ביטול במהלך מחזור החיוב לא יוחזרו דמי השירות בגין ניצול תקופת שירות חלקי.

מטרה חוקית

החברה שומרת על הזכות לסרב להעניק את שירותיה לכל אדם וגורם. לקוחות החברה רשאים להשתמש בשרת החברה למטרות חוקיות בלבד. העברה של חומר תוך הפרה של חוקים פדראליים, חוקי מדינה או תקנות מקומיות אסורה. חומר אסור כולל, אך לא רק, חומר מוגן בזכויות יוצרים, חומר הנחשב מבחינה משפטית לאיום או תועבה, וכן חומר הנחשב לסודות מסחריים/מקצועיים. חברת אורות טכנולוגיות אוסרת במפורש על כל גורם להשתמש בשרתי החברה לפעולות הפצה, אחסון, עיבוד, שמירה או כל פעולה אחרת בהקשר עם חומרי תועבה או פורנוגרפיה, או כל חומר אחר שהחברה מסתייגת ממנו, כולל, אך לא רק, פורנוגרפיה, חומר הקשור בפולחן השטן וכל חומר אחר המופנה 'למבוגרים בלבד', חומרי הסתה נגד דת כזו או אחרת, לאום, או בני אנוש בכלל. הסיווג של חומרים כמתואר לעיל נתון לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת חברת אורות טכנולוגיות.

פיצוי

הלקוח מאשר כי יגן על חברת אורות טכנולוגיות, יפצה אותה ויפטור אותה מכל תביעה, אחריות, אובדן, הפסד או עלות, לרבות שכר טרחת עורך דין ברמה סבירה, אשר יופנו כלפי אורות טכנולוגיות, סוכניה, לקוחותיה, מנהליה ועובדיה, כתוצאה מכל שירות שסופק או ניתן, או שהוסכם על אספקתו, או כל מוצר שנמכר על ידי הלקוח, סוכניו, עובדיו או שליחיו. הלקוח מסכים להגן על חברת אורות טכנולוגיות, לפצות אותה ולפטור אותה מכל חובות הנובעת מהגורמים הבאים: (1) נזקי גוף או רכוש שנגרמו על ידי מוצרים שנמכרו או הופצו בדרך אחרת בהקשר עם השרת של אורות טכנולוגיות; (2) כל חומר שסופק על ידי הלקוח תוך הפרה או הפרה לכאורה של הזכויות הבלעדיות של צד שלישי; (3) הפרה של זכויות יוצרים; וכן (4) מוצרים פגומים שנמכרו ללקוח דרך השרת של אורות טכנולוגיות.

מיאון אחריות

החברה לא תשא באחריות לנזקים העלולים להיגרם לעסקך. החברה אינה מציעה אחריות מכל סוג ומין, בין במפורש ובין במשתמע, לגבי השירותים שהחברה מספקת. החברה מתנערת מכל אחריות בדבר סחירות או התאמה למטרה מסוימת, לרבות אובדן נתונים כתוצאה מעיכוב, אי-מסירה, מסירה שגויה וכל הפסקה אחרת בשירות שנגרמה על ידי החברה ועובדיה. הגיבוי שאורות טכנולוגיות מבצעת נועד לשימוש ושרידות המערכת הכוללת שלה ושל לקוחותיה ולשימושה בלבד, שרותי גיבוי או שחזור מגיבוי יינתנו בתשלום בלבד ועל פי הימצאותו של גיבוי כזה במערכת. בכל תובענה או נושא משפטי יהיה תחום השיפוט בחדרה או בבית המשפט השלום חדרה. החברה שומרת על הזכות להכניס שינויים במדיניות ובתנאי השימוש בכל עת.

אי קיום של סעיף מסעיפי מסמך זה ייחשב עילה להשבתה מיידית של חשבון הלקוח.

ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקוב לעיל.